Xymon
Current Status
Thu May 06 19:02:50 2021


   
Mail
smtp pop3 pop3s imap imaps rbl mq spam webmail conn http sslcert info

  mail.hswn.dksmtp:green:30d12h31m pop3:green:88d10h41m pop3s:green:1d16h10m imap:green:88d10h41m imaps:green:42d15h23m rbl:green:382d11h06m - - - conn:green:353d00h57m - sslcert:green:30d12h32m info:green:192.168.20.6
  vmail.vserverssmtp:green:30d12h31m pop3:green:88d10h41m pop3s:green:6d17h35m imap:green:88d10h41m imaps:green:42d23h57m - mq:green:1d16h23m spam:green:726d05h04m - conn:green:353d00h57m - sslcert:green:30d12h32m info:green:0.0.0.0
  webmail.hswn.dk- - - - - - - - webmail:green:95d01h13m conn:clear:1624d09h02m http:green:95d01h13m sslcert:green:30d17h58m info:green:192.168.20.124

 
Web
conn http info mythtv sslcert trends

  www.hswn.dkconn:green:33d06h00m http:green:33d06h00m info:green:192.168.1.1 - - trends:green:192.168.1.1
  henrik.hswn.dk- http:green:33d06h00m info:green:0.0.0.0 - - trends:green:0.0.0.0
  tv.hswn.dk- http:green:33d06h00m info:green:0.0.0.0 mythtv:green:33d06h00m sslcert:green:29d12h31m trends:green:0.0.0.0

 
Domains
dnsreg http info sslcert trends

  hswn.dkdnsreg:green:111d21h01m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  storner.dkdnsreg:green:111d21h01m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  xymon.dkdnsreg:green:141d04h17m http:green:26d06h50m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:8d21h21m trends:green:0.0.0.0
  xymon.comdnsreg:green:562d01h53m http:green:26d06h50m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:8d21h21m trends:green:0.0.0.0

 
Xymon
bbd xymond xymongen xymonnet http sslcert

  sophia.hswn.rv13- - - xymonnet:green:26d06h46m http:green:33d06h00m -
  vxymon.vserversbbd:green:26d06h50m xymond:green:24d21h02m xymongen:green:1913d23h43m xymonnet:green:153d09h39m http:green:15d10h20m -
Xymon 4.3.28