Xymon
Current Status
Tue Mar 19 22:46:11 2019


   
Network
conn ip link info trends

  ap-koekken.hswn.rv13conn:green:2d10h53m - - info:green:0.0.0.0 trends:green:0.0.0.0
  ap-kontor.hswn.rv13conn:green:2d10h53m - - info:green:0.0.0.0 trends:green:0.0.0.0
  usg.hswn.rv13conn:green:2d10h53m - - info:green:0.0.0.0 trends:green:0.0.0.0
  home.hswn.dk- ip:green:2d10h53m link:green:2d10h53m info:green:144.76.26.36 trends:green:144.76.26.36

 
Xymon
bbd xymond xymongen xymonnet http sslcert

  blixen.hswn.dk- - - xymonnet:green:2d10h53m http:green:2d10h53m -
  vxymon.hswn.dkbbd:green:2d10h53m xymond:green:2d01h31m xymongen:green:1135d04h26m xymonnet:green:106d08h07m http:green:2d10h53m -

 
Web
conn http info mythtv sslcert trends

  www.hswn.dkconn:green:2d10h53m http:green:2d10h53m info:green:192.168.1.1 - - trends:green:192.168.1.1
  henrik.hswn.dk- http:green:2d10h53m info:green:0.0.0.0 - - trends:green:0.0.0.0
  tv.hswn.dk- http:green:2d10h53m info:green:0.0.0.0 mythtv:green:2d10h53m sslcert:green:2d10h53m trends:green:0.0.0.0

 
Domains
dnsreg http info sslcert trends

  hswn.dkdnsreg:green:2d04h58m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  storner.dkdnsreg:green:2d04h58m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  storner.comdnsreg:green:118d14h43m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  xymon.dkdnsreg:green:2d04h58m http:green:2d10h53m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:2d10h53m trends:green:0.0.0.0
  xymon.orgdnsreg:green:62d06h20m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  xymon.comdnsreg:green:262d16h55m http:green:2d10h53m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:2d10h53m trends:green:0.0.0.0

 
Mail
smtp pop3 pop3s imap imaps rbl mq spam webmail bw conn http sslcert info

  mail.hswn.dksmtp:green:41d00h04m pop3:green:625d06h21m pop3s:green:625d06h21m imap:green:625d06h21m imaps:green:625d06h21m rbl:green:62d15h23m - - - - conn:green:627d08h03m - sslcert:green:39d15h55m info:green:192.168.20.6
  vmail.hswn.dksmtp:green:41d00h04m pop3:green:625d06h21m pop3s:green:625d06h21m imap:green:625d06h21m imaps:green:625d06h21m - mq:green:47d02h43m spam:green:602d08h44m - - conn:green:627d08h03m - sslcert:green:39d15h55m info:green:0.0.0.0
  webmail.hswn.dk- - - - - - - - webmail:green:31d08h10m - conn:clear:845d13h45m http:green:31d08h10m sslcert:green:40d09h20m info:green:192.168.20.124
  bitwarden.hswn.dk- - - - - - - - - bw:green:7h25m conn:green:2d10h53m http:green:7h25m sslcert:green:2d10h53m info:green:0.0.0.0
Xymon 4.3.28