Xymon
Current Status
Sun Sep 19 16:50:22 2021


   
Mail
smtp pop3 pop3s imap imaps rbl mq spam webmail conn http sslcert info

  mail.hswn.dksmtp:green:166d10h19m pop3:green:224d08h28m pop3s:green:25d17h37m imap:green:224d08h28m imaps:green:21d23h37m rbl:green:518d08h53m - - - conn:green:488d22h44m - sslcert:green:46d10h18m info:green:192.168.20.6
  vmail.vserverssmtp:green:166d10h19m pop3:green:224d08h28m pop3s:green:44d20h14m imap:green:224d08h28m imaps:green:58d11h27m - mq:green:110d20h53m spam:green:862d02h52m - conn:green:488d22h44m - sslcert:green:46d10h18m info:green:0.0.0.0
  webmail.hswn.dk- - - - - - - - webmail:green:21d17h48m conn:clear:1760d06h49m http:green:21d17h48m sslcert:green:46d11h48m info:green:192.168.20.131

 
Web
conn http info mythtv sslcert trends

  www.hswn.dkconn:green:34d15h03m http:green:34d15h03m info:green:192.168.1.1 - - trends:green:192.168.1.1
  henrik.hswn.dk- http:green:34d15h03m info:green:0.0.0.0 - - trends:green:0.0.0.0
  tv.hswn.dk- http:green:34d15h03m info:green:0.0.0.0 mythtv:green:34d15h03m sslcert:green:34d15h03m trends:green:0.0.0.0

 
Domains
dnsreg http info sslcert trends

  hswn.dkdnsreg:blue:1d03h09m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  storner.dkdnsreg:blue:1d03h09m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  xymon.dkdnsreg:blue:1d03h09m http:green:1d09h54m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:24d11h50m trends:green:0.0.0.0
  xymon.comdnsreg:green:4d00h05m http:green:1d09h54m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:24d11h50m trends:green:0.0.0.0

 
Xymon
bbd xymond xymongen xymonnet http sslcert

  sophia.hswn.rv13- - - xymonnet:green:16d12h07m http:green:34d15h03m -
  vxymon.vserversbbd:green:1d09h54m xymond:green:1d23h31m xymongen:green:2049d21h30m xymonnet:green:289d07h27m http:green:1d09h54m -
Xymon 4.3.30