Xymon
Current Status
Sun Jun 16 13:41:03 2019


   
Network
conn info trends

  ap-koekken.hswn.rv13conn:green:4d06h58m info:green:0.0.0.0 trends:green:0.0.0.0
  ap-kontor.hswn.rv13conn:green:4d06h58m info:green:0.0.0.0 trends:green:0.0.0.0
  usg.hswn.rv13conn:green:4d06h58m info:green:0.0.0.0 trends:green:0.0.0.0

 
Xymon
bbd xymond xymongen xymonnet http sslcert

  blixen.hswn.dk- - - xymonnet:green:4d06h58m http:green:4d06h58m -
  vxymon.hswn.dkbbd:green:4d06h54m xymond:green:18h56m xymongen:green:1223d18h21m xymonnet:green:194d22h02m http:green:4d06h54m -

 
Web
conn http info mythtv sslcert trends

  www.hswn.dkconn:green:4d06h58m http:green:4d06h58m info:green:192.168.1.1 - - trends:green:192.168.1.1
  henrik.hswn.dk- http:green:4d06h58m info:green:0.0.0.0 - - trends:green:0.0.0.0
  tv.hswn.dk- http:green:4d06h48m info:green:0.0.0.0 mythtv:green:4d06h48m sslcert:green:4d06h58m trends:green:0.0.0.0

 
Domains
dnsreg http info sslcert trends

  hswn.dkdnsreg:green:10d23h27m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  storner.dkdnsreg:green:10d23h27m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  storner.comdnsreg:green:207d04h38m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  xymon.dkdnsreg:green:10d23h27m http:green:4d06h54m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:4d06h54m trends:green:0.0.0.0
  xymon.orgdnsreg:green:150d20h14m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  xymon.comdnsreg:green:351d06h50m http:green:4d06h54m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:4d06h54m trends:green:0.0.0.0

 
Mail
smtp pop3 pop3s imap imaps rbl mq spam webmail bw conn http sslcert info

  mail.hswn.dksmtp:green:35d23h47m pop3:green:35d23h47m pop3s:green:35d23h47m imap:green:35d23h47m imaps:green:35d23h47m rbl:green:30d05h43m - - - - conn:green:35d23h47m - sslcert:green:8d07h05m info:green:192.168.20.6
  vmail.hswn.dksmtp:green:35d23h47m pop3:green:35d23h47m pop3s:green:35d23h47m imap:green:35d23h47m imaps:green:35d23h47m - mq:green:20d04h17m spam:green:35d23h42m - - conn:green:35d23h47m - sslcert:green:8d07h05m info:green:0.0.0.0
  webmail.hswn.dk- - - - - - - - webmail:green:40d22h52m - conn:clear:934d03h40m http:green:40d22h52m sslcert:green:8d20h21m info:green:192.168.20.124
  bitwarden.storner.pt- - - - - - - - - bw:green:8h49m conn:green:4d06h54m http:green:8h49m sslcert:green:4d06h54m info:green:0.0.0.0
Xymon 4.3.28