Xymon
Current Status
Wed Nov 29 20:42:29 2023


   
Mail
smtp pop3 pop3s imap imaps rbl mq spam webmail conn http sslcert info

  mail.hswn.dksmtp:green:104d12h45m pop3:green:104d12h45m pop3s:green:149d19h23m imap:green:104d12h45m imaps:green:139d18h20m rbl:green:1319d13h45m - - - conn:green:486d08h05m - sslcert:green:5d14h07m info:green:192.168.20.6
  vmail.vserverssmtp:green:104d12h45m pop3:green:104d12h45m pop3s:green:108d08h45m imap:green:104d12h45m imaps:green:143d18h09m - mq:yellow:2d00h01m spam:green:486d08h00m - conn:green:486d08h05m - sslcert:green:5d14h07m info:green:0.0.0.0
  webmail.hswn.dk- - - - - - - - webmail:green:52d05h08m conn:clear:2561d11h41m http:green:52d05h36m sslcert:green:6d03h41m info:green:192.168.20.131

 
Web
conn http info mythtv sslcert trends

  www.hswn.dkconn:green:10d15h44m http:green:10d15h44m info:green:192.168.1.1 - - trends:green:192.168.1.1
  henrik.hswn.dk- http:green:10d15h44m info:green:0.0.0.0 - - trends:green:0.0.0.0
  tv.hswn.dk- http:green:10d15h44m info:green:0.0.0.0 mythtv:green:10d15h44m sslcert:green:10d15h44m trends:green:0.0.0.0

 
Domains
dnsreg http info sslcert trends

  hswn.dkdnsreg:green:192d19h15m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  storner.dkdnsreg:green:373d03h36m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  xymon.dkdnsreg:green:373d03h36m http:green:10d15h44m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:10d15h44m trends:green:0.0.0.0
  xymon.comdnsreg:green:253d07h22m http:green:10d15h44m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:10d15h44m trends:green:0.0.0.0

 
Xymon
bbd xymond xymongen xymonnet http sslcert

  sophia.hswn.rv13- - - xymonnet:green:10d15h44m http:green:10d15h44m -
  vxymon.vserversbbd:green:10d15h44m xymond:green:34d22h52m xymongen:green:2851d02h22m xymonnet:green:66d19h32m http:green:10d15h44m -
Xymon 4.3.30