Xymon
Current Status
Fri Feb 26 11:46:06 2021


   
Mail
smtp pop3 pop3s imap imaps rbl mq spam webmail conn http sslcert info

  mail.hswn.dksmtp:green:19d04h24m pop3:green:19d04h24m pop3s:green:10h29m imap:green:19d04h24m imaps:green:10h45m rbl:green:313d04h49m - - - conn:green:283d18h40m - sslcert:green:21d05h15m info:green:192.168.20.6
  vmail.vserverssmtp:green:283d18h40m pop3:green:19d04h24m pop3s:green:9h54m imap:green:19d04h24m imaps:green:8h07m - mq:green:175d20h37m spam:green:656d22h47m - conn:green:283d18h40m - sslcert:green:21d05h15m info:green:0.0.0.0
  webmail.hswn.dk- - - - - - - - webmail:green:25d18h57m conn:clear:1555d02h45m http:green:25d18h57m sslcert:green:21d18h44m info:green:192.168.20.124

 
Web
conn http info mythtv sslcert trends

  www.hswn.dkconn:green:29d17h26m http:green:29d17h26m info:green:192.168.1.1 - - trends:green:192.168.1.1
  henrik.hswn.dk- http:green:29d17h26m info:green:0.0.0.0 - - trends:green:0.0.0.0
  tv.hswn.dk- http:green:29d17h26m info:green:0.0.0.0 mythtv:green:29d17h26m sslcert:green:20d05h13m trends:green:0.0.0.0

 
Domains
dnsreg http info sslcert trends

  hswn.dkdnsreg:green:42d14h44m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  storner.dkdnsreg:green:42d14h44m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  xymon.dkdnsreg:green:71d22h00m http:green:23d07h57m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:29d17h26m trends:green:0.0.0.0
  xymon.comdnsreg:green:492d19h36m http:green:24d17h25m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:29d17h26m trends:green:0.0.0.0

 
Xymon
bbd xymond xymongen xymonnet http sslcert

  sophia.hswn.rv13- - - xymonnet:green:29d17h26m http:green:29d17h26m -
  vxymon.vserversbbd:green:23d07h57m xymond:green:8d13h14m xymongen:green:1844d17h26m xymonnet:green:84d03h22m http:green:23d07h57m -
Xymon 4.3.28