Xymon
Current Status
Mon Mar 27 13:34:58 2023


   
Mail
smtp pop3 pop3s imap imaps rbl mq spam webmail conn http sslcert info

  mail.hswn.dksmtp:green:91d04h06m pop3:green:238d23h57m pop3s:green:22d07h33m imap:green:238d23h57m imaps:green:21d08h02m rbl:green:1072d05h38m - - - conn:green:238d23h57m - sslcert:green:59d06h04m info:green:192.168.20.6
  vmail.vserverssmtp:green:238d23h57m pop3:green:238d23h57m pop3s:green:52d07h34m imap:green:238d23h57m imaps:green:37d21h48m - mq:yellow:8h36m spam:green:238d23h53m - conn:green:238d23h57m - sslcert:green:59d06h01m info:green:0.0.0.0
  webmail.hswn.dk- - - - - - - - webmail:green:239d00h01m conn:clear:2314d03h34m http:green:239d00h01m sslcert:green:59d07h32m info:green:192.168.20.131

 
Web
conn http info mythtv sslcert trends

  www.hswn.dkconn:green:6d02h40m http:green:6d02h43m info:green:192.168.1.1 - - trends:green:192.168.1.1
  henrik.hswn.dk- http:green:6d02h43m info:green:0.0.0.0 - - trends:green:0.0.0.0
  tv.hswn.dk- http:green:6d02h43m info:green:0.0.0.0 mythtv:green:6d02h43m sslcert:green:6d02h43m trends:green:0.0.0.0

 
Domains
dnsreg http info sslcert trends

  hswn.dkdnsreg:green:125d19h29m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  storner.dkdnsreg:green:125d19h29m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  xymon.dkdnsreg:green:125d19h29m http:green:3d00h53m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:6d02h40m trends:green:0.0.0.0
  xymon.comdnsreg:green:5d23h14m http:green:3d00h53m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:6d02h40m trends:green:0.0.0.0

 
Xymon
bbd xymond xymongen xymonnet http sslcert

  sophia.hswn.rv13- - - xymonnet:green:2d17h58m http:green:6d02h43m -
  vxymon.vserversbbd:green:6d02h40m xymond:green:1d18h35m xymongen:green:2603d18h15m xymonnet:green:8d21h52m http:green:6d02h40m -
Xymon 4.3.30