Xymon
Current Status
Thu Aug 11 08:30:01 2022


   
Mail
smtp pop3 pop3s imap imaps rbl mq spam webmail conn http sslcert info

  mail.hswn.dksmtp:green:10d18h52m pop3:green:10d18h52m pop3s:green:351d09h17m imap:green:10d18h52m imaps:green:347d15h17m rbl:green:844d00h33m - - - conn:green:10d18h52m - sslcert:green:11d01h59m info:green:192.168.20.6
  vmail.vserverssmtp:green:10d18h52m pop3:green:10d18h52m pop3s:green:218d08h55m imap:green:10d18h52m imaps:green:384d03h07m - mq:yellow:8h15m spam:green:10d18h48m - conn:green:10d18h52m - sslcert:green:11d01h56m info:green:0.0.0.0
  webmail.hswn.dk- - - - - - - - webmail:green:10d18h56m conn:clear:2085d22h29m http:green:10d18h56m sslcert:green:11d03h26m info:green:192.168.20.131

 
Web
conn http info mythtv sslcert trends

  www.hswn.dkconn:green:61d14h09m http:green:61d14h09m info:green:192.168.1.1 - - trends:green:192.168.1.1
  henrik.hswn.dk- http:green:61d14h09m info:green:0.0.0.0 - - trends:green:0.0.0.0
  tv.hswn.dk- http:green:61d14h09m info:green:0.0.0.0 mythtv:green:61d14h09m sslcert:green:51d01h56m trends:green:0.0.0.0

 
Domains
dnsreg http info sslcert trends

  hswn.dkdnsreg:green:143d12h48m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  storner.dkdnsreg:green:143d12h48m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  xymon.dkdnsreg:green:143d12h48m http:green:18h44m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:10d18h30m trends:green:0.0.0.0
  xymon.comdnsreg:green:251d20h52m http:green:8d19h21m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:10d18h45m trends:green:0.0.0.0

 
Xymon
bbd xymond xymongen xymonnet http sslcert

  sophia.hswn.rv13- - - xymonnet:green:57d15h25m http:green:61d14h09m -
  vxymon.vserversbbd:green:9d21h22m xymond:green:1d04h01m xymongen:green:2375d13h10m xymonnet:green:142d19h57m http:green:9d21h22m -
Xymon 4.3.30